کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

سوم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

کشتی باری

ریاضی

سوم دبستان

فصل اول

الگویابی

توپ و لوله

ریاضی

سوم دبستان

فصل اول

شمارش چند تا چند تا

نبرد تانک ها

ریاضی

سوم دبستان

فصل اول

ماشین های ورودی و خروجی

تیر و کمان

ریاضی

سوم دبستان

فصل اول

ساعت در بعد از ظهر

درس 2

( فصل دوم )

تعادل

ریاضی

سوم دبستان

فصل دوم

عدد های تقریبی

ارزش پول

ریاضی

سوم دبستان

فصل دوم

ارزش پول

ترازو

ریاضی

سوم دبستان

فصل دوم

اندازه گیری

الماس

ریاضی

سوم دبستان

فصل دوم

گسترده نویسی

درس 3

( فصل سوم )

مسابقه کامیون ها

ریاضی

سوم دبستان

فصل سوم

مقایسه ی کسر ها

شکار الماس

ریاضی

سوم دبستان

فصل سوم

کاربرد کسر در اندازه گیری

هزار راه

ریاضی

سوم دبستان

فصل سوم

عدد های کسری

راننده ی حرفه ای

ریاضی

سوم دبستان

فصل سوم

تساوی کسرها

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است